Convocatòria per a l’avaluació externa del programa de l’ACCD


Cerquem una persona o equip per a realitzar una avaluació del programa pluriennal atorgat a la convocatòria de subvencions de 2017 de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament [Ampliem la recepció de propostes al 12 de juliol]

Títol del projecte: “Els impactes en DH i gènere de pràctiques i polítiques de desenvolupament econòmic en l’àmbit dels recursos alimentaris, energètics i hídrics dels pobles a l’Àfrica nord-occidental, Catalunya i la UE”
Import de la subvenció gestionat per l’entitat sol·licitant (XODG): 114.462,50€
Import de la subvenció gestionat per l’entitat agrupada (ODESC): 182.446,00€
Pressupost total del programa: 378.758,50€
Pressupost total aprovat per l’ACCD: 296.908,50€
Finançadora principal: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Convocatòria 2017
Altres finançadores: Ajuntament de Barcelona i Unió Europea

Perfil de la persona o equip avaluador:
La persona o persones que realitzin l’avaluació comptaran amb una experiència contrastada en tasques d’avaluació, i en especial en les temàtiques sectorials del programa objecte de l’avaluació (formació en drets humans, recerca, incidència política). Per tal de mantenir el principi d’independència de l’avaluació, les persones avaluadores en cap cas estaran vinculades a les organitzacions que han participat en el disseny i en l’execució del programa avaluat.

Requisits imprescindibles:
– Experiència demostrable en la realització d’avaluacions participatives en programes d’educació per al desenvolupament.
– Formació acadèmica en seguiment i avaluació de programes.
– Coneixements del context internacional i nacional dels àmbits de l’aigua, l’energia i l’alimentació, així com del sector de les col·laboracions públic-privades, públic-públic i públic-comunitàries
– Coneixements de les polítiques nacionals i internacionals d’educació per al desenvolupament
– Experiència demostrable en la realització d’avaluacions de programes d’educació per al desenvolupament finançats per l’ACCD, així com coneixement de la seva normativa.
Es valorarà:
– Coneixements i experiència en l’aplicació de l’enfocament basat en gènere i drets humans, teoria del canvi i marc lògic,
– Experiència en gestió de programes d’educació per al desenvolupament, sensibilització i incidència política
– Experiència de treball amb organitzacions de drets humans

Productes esperats:
a) Informe amb Proposta Metodològica: haurà d’incloure els aspectes metodològics claus de l’avaluació així com la definició de les eines necessàries per a la recollida i anàlisi de les dades. La proposta metodològica contindrà una versió final de les preguntes plantejades, així com dels criteris escollits.
b) Informe de Treball de Camp: haurà d’incloure les principals activitats realitzades durant la fase de recollida d’informació.
c) Informe d’Avaluació Preliminar: document preliminar de l’avaluació que serà objecte de revisió i comentaris per part de l’ODG i l’ODESC
d) Resum Executiu de màxim 5 pàgines.
e) Informe d’Avaluació final: document definitiu que ha de respondre a totes les qüestions plantejades per l’avaluació. Aquest informe contindrà: resultats, conclusions, lliçons apreses i recomanacions. L’informe no superarà les 50 pàgines, sense comptar annexos.

Calendari d’avaluació
– Recepció de propostes: de l’1 al 12 de juliol de 2021
– Entrevistes a candidates, si escau: entre el 13 i el 15 de juliol de 2021
– Resolució de l’adjudicació final: 13 de juliol de 2021
– Signatura del contracte: abans del 22 de juliol de 2021
– Inici del treball d’avaluació: el 23 de juliol de 2021
– Data màxima de lliurament de l’informe d’avaluació: 29 d’Octubre de 2021.

Procediment per a la presentació de candidatures:
Es presentarà un únic document en PDF, que inclogui els següents continguts:
• Una proposta sobre la metodologia i el pla de treball que assumeixi els continguts dels presents Termes de Referència (màxim 10 pàgines).
• Un pressupost detallat i desglossat per conceptes (màxim 1 pàgina)
• Un cronograma on es diferenciaran cadascuna de les fases (així com les possibles sub-fases), emmarcades en el període definit en aquests Termes de Referència. (màxim 1 pàgina)
• El currículum de la persona, persones i/o equip que realitzarà l’avaluació en cas de ser seleccionada/es (màxim 3 pàgines per persona).

Les persones sol·licitants presentaran les propostes acompanyades amb la documentació a dalt esmentada. Hauran de fer-la arribar al correu electrònic: observatori@odg.cat indicant la referencia “Proposta Avaluació Programes 2017” (entre parèntesi cal indicar el nom del líder de l’equip o empresa avaluadora)

Les propostes es podran lliurar fins a les 18 hores del 12 de juliol de 2021. Qualsevol oferta presentada fora de termini o amb alguna mancança en la documentació requerida quedarà descartada del procés de selecció automàticament.

Descarrega aquí el document complet dels Termes de referència.

Contingut relacionat

Matrix de l’extractivisme

emma

PER QUÈ MARXEN LES EMPRESES DE CATALUNYA?

emma

Cinefòrum pel Dia Mundial de les persones refugiades

emma